Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Noor Jobs AB, org. nr 559045-7650, (”Noor Jobs”, ”vi” eller ”oss”) som personuppgiftsansvarig kommer att behandla dina personuppgifter när du söker ett jobb via ledigajobb.se (”Hemsidan”). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt sätt av oss. Du kan när som helst kontakta oss om du har några frågor kring dina personuppgifter eller denna integritetspolicy, genom att maila oss på [email protected].

Våra adressuppgifter är:
Noor Jobs AB
Nygatan 25
903 29 Umeå

1. Personuppgifter som samlas in om dig

Noor Jobs samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du söker ett av de jobb vi utannonserat på Hemsidan. Vilka uppgifter som samlas in varierar beroende på vad rekryterande företag som utannonserat tjänsten efterfrågar i sin platsannons. Det är därför inte nödvändigtvis så att alla uppgifter som anges här kommer att behandlas i just ditt fall. Vi kan till exempel behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

Kontaktuppgifter, till exempel e-postadress, telefonnummer och postadress.

Uppgifter om dig, till exempel namn, språkpreferenser, ålder och fritidsintressen.

Professionella färdigheter och uppgifter i ansökan, till exempel svar på urvalsfrågor i ansökningsformulär, färdigheter och kompetenser, språkkunskaper, CV, personligt brev, tidigare och relevant arbetserfarenhet, andra erfarenheter, akademisk bakgrund, betyg, typen av tjänst som sökts, referenser, och eventuell annan information som du inkluderar i din ansökan.

Känsliga personuppgifter, till exempel hälsouppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas endast om det är nödvändigt eller om du uttryckligen samtycker till behandlingen. Till exempel kan känsliga personuppgifter behandlas om du har en funktionsnedsättning eller andra särskilda behov som rekryterande företag behöver ta hänsyn till i rekryteringsprocessen.

Din kommunikation med oss. Med andra ord de uppgifter som du inkluderar i dina epostmeddelanden till oss eller som du annars tillhandahåller oss genom kommunikation. Exempelvis samlar vi in och behandlar information om du kontaktar oss och har frågor, såsom relevanta omständigheter, dina kontaktuppgifter, tidpunkt du kontaktade oss samt annan väsentlig information vi behöver i det enskilda fallet för att kunna assistera och hantera ärendet.

Aktivitets- och enhetsinformation. För att kunna erbjuda en så anpassad hemsida som möjligt för din enhet samlar vi in språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Även om vi i normalfallet inte kommer att kunna identifiera dig via denna information, kan ibland individer urskiljas från denna typ av tekniska information.

2. Hur dina uppgifter samlas in

De uppgifter vi samlar in från dig är typiskt sett den information du tillhandahåller i samband med att du söker jobb via Hemsidan.

När du besöker Hemsidan försöker vi lära oss mer om dig som besökare. Vi använder t.ex. cookies för att se hur du använder Hemsidan. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

3. Hur dina uppgifter används och de lagliga grunder vi stödjer behandlingen på?

För att sammanställa och vidarebefordra din ansökan till rekryterande företag och myndigheter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska kunna skicka in din ansökan till rekryterande företag som utannonserat tjänsten du sökt, så att du är med i anställningsprocessen och de kan kontakta dig. Behandlingen är nödvändig för att Noor Jobs ska kunna fullgöra avtalet mellan dig och oss, där vi kommit överens om att skicka in din ansökan vidare till rekryterande företag.

För att kommunicera med dig. Dina personuppgifter, närmare bestämt de kontaktuppgifter, synpunkter och andra uppgifter du tillhandahåller i din kommunikation med oss används för att kommunicera med dig. Vi kommer även att verifiera din epostadress genom att skicka dig ett meddelande med en länk där du bekräftar epostadressens korrekthet. Denna behandling sker med stöd av intresseavvägning, bland annat Noor Jobs intresse av att kunna kommunicera med dig effektivt vid behov.

För att följa lagar. Noor Jobs är skyldiga att följa svensk lag. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser.

För att skydda Noor Jobs, dig och andra. Vi kan behandla dina personuppgifter om det behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras rättigheter, affärsintressen eller andra legitima intressen. Det kan t.ex. behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss. Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt för andra berättigade intressen, såsom vårt intresse av att kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.

För att skapa samlad statistik i utvecklingssyfte. Dina personuppgifter används för att skapa statistik i aggregerad form, vilket innebär att uppgifterna inte kan identifiera dig. Enhetsinformation och samlad aggregerad statistik används som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Hemsidan. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bl.a Noor Jobs intressen av att utveckla och effektivisera Hemsidan.

Med ditt samtycke. Dina personuppgifter kan även användas för andra specifika syften än som framgår ovan, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

4. Hur dina uppgifter delas med andra

Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos Noor Jobs, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, till exempel våra webbutvecklare.

Rekryterande företag och myndigheter. Vi sammanställer och vidarebefordrar din ansökan till det företag eller myndighet som utannonserat tjänsten du sökt, så att företaget/myndigheten kan kontakta dig i sin anställningsprocess. Den här integritetspolicyn är inte gällande för den behandling av dina personuppgifter som sker av rekryterande företag/myndighet under anställningsprocessen, utan för information om den behandlingen hänvisas till den integritetspolicy som tillhandahålls av rekryterande företag/myndighet.

Myndigheter och i rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter, t.ex. om det krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

Övriga parter. Dina personuppgifter kan även delas med andra parter, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

5. Behandling utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock ibland behöva överföras till företag utanför EU/EES när vi använder oss av en leverantör med säte eller server utanför EU/EES.

Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. Vi väljer dock alltid våra leverantörer med omsorg och vidtar nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter alltid erbjuds en adekvat skyddsnivå i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa åtgärder inkluderar att vi ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller säkerställer att leverantörer befinner sig i ett land som EUkommissionen har en adekvat skyddsnivå alternativt att företaget, om det befinner sig i USA, är anslutet till Privacy Shield.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring tillämpliga skyddsåtgärder.

6. Så länge sparas dina uppgifter

Kontaktuppgifter, synpunkter och andra uppgifter du tillhandahåller i din kommunikation med oss sparas så länge kommunikationen pågår, eller så länge vi behöver uppgifterna för att kunna hantera ditt ärende.

Personuppgifter som behandlas med ditt samtycke som laglig grund raderas om du återkallar ditt samtycke eller när dina uppgifter anonymiseras. Notera att detta dock inte påverkar vår rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen.

7. Dina rättigheter

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om du begär att Noor Jobs ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det påverka eller hindra dina möjligheter att söka jobb via Hemsidan. Du bör även känna till att det kan finnas lagregler som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. T.ex. kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter.

8. Uppdateringar i policyn

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av vår personuppgiftspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår Hemsida. Om några betydelsefulla ändringar görs kommer du att informeras om detta på Hemsidan eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla. Du uppmuntras även att läsa denna policy med jämna mellanrum.